ASANSÖRLER    

MADDE 8.08

Bina giriş katından itibaren kat adedi, , bu kat ile birlikte 4’den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır.

Asansör boşluğunun dar kenarı (1.20) m.’den, alanı (1.80) m2’den, kapı genişliği ise (0.90) m’den az olamaz. Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürme ise en az(1.20) m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1.50) m. olmalıdır.

Konut binalarında 12’den fazla daire bulunması halinde asansör boşluğunun dar kenarı en az (1.40) m. ve alanı (2.50) m2’den az olamaz.

Manuel kapılı asansörlerde güvenlik için iç otomatik (tam otomatik veya yarı otomatik ) kapı yapılacaktır.

Bina giriş döşemesi ile son kat tavan kotu arasında 10’dan fazla kat bulunan veya fiili yüksekliğe göre asansör yapılması mecburiyeti bulunan binalarda toplam konut sayısı 20’yi geçtiği takdirde en az 2 adet asansör yapılması zorunludur.

Kullanılabilir katlar alanı 800 m2’den ve kat adedi 1’den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m2’den ve kat adedi üçten fazla olan umumi binalarda, yüksek yapılarda yukarıdaki esaslara uygun ve en az iki adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden birisi hem insan, hem yük taşıyabilecek nitelikte olmalıdır. Ayrıca herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, şaft içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.

Umumi binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel özürlülerin kullanımına uygun yapılacaktır. Bu asansörlerin iç kabini en az (1,10x1,40) m. ölçülerinde yapılacaktır. Kapı genişliği (net açılım) (0,85) m.’den az olmayacaktır. Kabin içinde yerden (0,85-0,90)m. yükseklikte tutunma kolu olacaktır. Asansör kapıları otomatik veya fotoselli olacaktır. Her türlü asansör kabininde kapı yapılması zorunludur.

TSE standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

Bina giriş döşemesinden son kat tavan kotuna kadar fiili yükseklik veya bu yükseklik içindeki kat sayısı bu maddenin uygulanmasında asansör yapma zorunluluğuna esas alınacaktır.

Asansör makine dairesine çıkış merdiveni dizayn ve malzeme olarak binanın ana merdiveni niteliğinde olacaktır. Asansör makine dairesi çevre duvarları ve tabanı yangına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

Binanın kat ve daire adedinin fazlalığı veya kullanma şeklinin gerektirdiği lüzuma göre asansör ve yerinin ölçü veya adedini artırmaya başlangıç katı olarak zemin kat yerine bodrum veya birinci katı seçmeye ilgili belediyeler yetkilidir.

İmar planı ile kanun ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası mümkün olan yapılara kat ilavesi halinde, asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir.

Binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu ile binanın son kat döşeme kotu arasındaki mesafe makine tesisat projesinin ön gördüğü emniyet mesafesini aşamaz. Özellik arz eden binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu belediyelerce belirlenir. Ayrıca asansörün başladığı kat döşemesi altında asansör mahalline rastlayan kısım boş bırakılır.

Asansör makine dairesinin yeri, şekli, büyüklüğü teknik özelliğine göre belirlenir.

Asansör yönetmeliği ve ilgili TSE standart hükümlerine uyulması zorunludur.

PORTİKLER    

 

MADDE 8.09

İmar planı hükümleri uyarınca  portik düzenlenmesi gereken yerlerde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, portik derinliği (4.00) m. yüksekliği ise (3.50) m. ile (5.00) m. arasında yapılacaktır. Ancak civarın teşekkül tarzı ve mevkii özellikleri dolayısıyla bu ölçüler belediyelerce değiştirilebilir. 

ASMA KATLAR

MADDE 8.10

Avan Projesine göre uygulama yapılacak yerlerin dışında asma kat yapılamaz.

Asma kat; bu gibi yerlerde bodrum ve zemin katlarında yapılabilen, alt kat iç yüksekliği (2.60) m.’den ve üst kat iç yüksekliği ise (2.50) m. den az olmayan, alanı ait olduğu piyes alanının 2/3’ünü geçmeyen, kapalı bir hacim oluşturmayan, bir yola yüzü olan parsellerde o yoldan, birden fazla yüzü olan parsellerde ise geniş yol cephesinden (3.00) m. diğer yol cephesinden (1.50) m. çekilmek üzere yapılan ve müstakil kullanışı olmayıp, bulunduğu bölümün kullanımını tamamlayan kattır. Yolların aynı genişlikte olması halinde çekme mesafelerine ayarlamaya belediyesi yetkilidir. Asma katlar ait oldukları bağımsız bölümün sınırını aşamaz. Bina cephelerinde asma kat hizasında kiriş yapılabilir. Asma kat uygulaması yapılan yapılarda kısa kolon oluşturulamaz.

Asma katların yapımında yürürlükteki Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

KAPICI DAİRESİ – BEKÇİ ve KALORİFERCİ ODALARI

MADDE 8.11

8.11.1. Kapıcı Dairesi Yapılacak Binalar:

Bir parselde 30 dan fazla daire bulunması durumunda kapıcı dairesi yapılması zorunludur.

31 ile 70 arası daire sayısı için 1 kapıcı dairesi,

71 ile 140 arası daire sayısı için 2 kapıcı dairesi,

İlave her 70 daire için de ek bir kapıcı dairesi yapılması zorunludur.

Ancak, bir parsel içinde villa tipinde tek bağımsız bölüm olarak tertiplenmek şartıyla 1 den fazla konut binası bulunanlarında kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.

8.11.2. Bekçi Odası Ayrılacak Binalar:

İşyeri ve büro olarak kullanılacak kaloriferli veya kalorifersiz binaların brüt inşaat sahası 2000 m2 den fazla olanlarında bekçi odası yapılması mecburidir.

8.11.3. Kaloriferci Odası Ayrılacak Binalar:

Kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti bulunmayan konut binaları dahil, merkezi ısıtma sistemi bulunan kaloriferli binalardır.

8.11.4. Kapıcı Dairelerinin, Bekçi ve Kaloriferci Odalarının Ölçü ve Nitelikleri:

A. Kapıcı daireleri, bekçi ve kaloriferci odaları doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenecek, taban döşeme seviyeleri kısmen tabii zemin kotu altında kalması durumunda iskân edilen konut şartlarını sağlayacaktır.

B. Kapıcı daireleri konutlarda bulunması gerekli zorunlu piyesleri ve en az ölçülerini sağlamak zorundadır.

C. Bina içinde tertiplenen bekçi ve kaloriferci odasının dar kenarı en az (2.40) m alanı en az (8.00) molacaktır. Ayrıca (2.50) m2 büyüklüğünde helâ ve duş yeri bulunacaktır. Bekçi odası bina dışında yapıldığı takdirde taban alanına dâhil edilecektir.

8.11.5. Kapıcı veya Kaloriferci Dairesi yapılması zorunlu olmadığı halde, bu dairelerin yapılması istenen binalarda, KAKS emsali varsa bu alanlar KAKS emsaline dâhil edilecektir.

Kapıcı dairesi; binaların bodrum katlarında tertiplenemediği durumlarda diğer katlarda da tertiplenebilir. Diğer katlarda tertiplenmesi halinde emsale dâhil edilecektir.  

Kapıcı dairelerinin esas bina dışında müştemilat binası olarak düzenlenmeleri durumunda, bu yönetmeliğin müştemilat binaları hakkındaki ölçü ve şartlarına uyulması, brüt inşaat alanı (40.00) m2 yi geçmemesi ve yukarıda ölçüleri verilen piyeslerden oluşması sağlanacaktır. Ayrıca binanın taban alanına dâhil edilecektir.