DOKUZUNCU BÖLÜM

ISI YALITIMI

MADDE 9.01

Isı Yalıtım Yönetmeliği ve ilgili TSE normlarına uyulacaktır

“Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.

KAZAN DAİRELERİ, KAZANLAR VE BACALAR

MADDE 9.02

Kazan daireleri, kazanlar ve bacalarıyla ilgili düzenlemeler aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır.

9.02.1. Bütün kalorifer suyu, kullanma sıcak suyu ve buhar boruları doğrudan doğruya toprağa veya betona gömülmeyecek mutlaka yalıtılacaktır.

9.02.2. Oda içinden geçen kalorifer suyu, kullanma sıcak suyu ve buhar borularının etrafa verdiği ısı, faydalı ısı olarak hesaba katılmadığı zaman yalıtılacaktır.

9.02.3. Servis borularının zemin ve tavan bağlantı kısımlarında hava sızdırmazlığı yapılacaktır.

9.02.4. Binaların dış hava sıcaklığına göre kalorifer kazanı çıkış suyu sıcaklığını ayarlayan otomatik kontrol sistemi olacaktır.

9.02.5. Her kazanın ayrı bir bacası olacak birden fazla kazan, her ne sebeple olursa olsun aynı bacaya bağlanmayacaktır. Kalorifer bacasına soba, şofben vs. bağlanmayacaktır.

9.02.6. Bacalar kalorifer tesisatı projesinde belirtilen kesitlerde, içine dışarıdan hava almayacak şekilde içi ve dışı sıvalı olarak yapılacaktır. Bacalar, komşu yüksek binanın, çekişi bozan etkisini azaltmak amacıyla mümkünse bu binalardan en az 6 m. uzaklıkta bulunacak ve ait olduğu bina mahyasının en az 80 cm. üzerine kadar çıkarılacaktır.

9.02.7. Bacalar mümkün olduğu kadar yön değiştirmeyecek şekilde yapılacak, yön değiştirmenin zorunlu olduğu hallerde ise, yön değiştirmede yatayla olan açı en az 60° olacaktır.

9.02.8. Bacaların en alt kotunda, saçtan ve hava sızdırmayacak şekilde yapılmış, contalı bir temizleme kapağı yapılacaktır. Yatay duman kanalları bacaya en az %5 lik yükselen bir eğimle bağlanacak, duman kanallarının temizlenmelerine imkân verecek, sızdırmaz, ısı yalıtımlı, kolay açılıp kapanabilen ve en küçük ölçüsü 30x30 cm. olan yeter sayıda temizleme kapağı bulunacaktır.

9.02.9. Duman kanalları bacaya doğrudan doğruya veya zorunlu durumlarda yuvarlak dirseklerle bağlanacak, asla 90°’lik keskin köşeli dirsek konulmayacaktır.

9.02.10. Kaloriferli binalarda kazan dairelerinin biri giriş-çıkış, diğeri kaçış olmak üzere en az 2 kapısı bulunacaktır. Kaçış kapıları doğrudan bina dışına açılabileceği gibi dışarı ile irtibatı olan ortak mahallere de açılabilir. Dışa çıkışlar ön bahçe mesafesi içinde yapılamaz.

9.02.11. Kazan daireleri tabi zemin altında ve ön bahçe mesafesi içinde kalmamak şartıyla bina konturları dışında yapılabilir. Bu alan TAKS ve KAKS’a dâhil değildir.

9.02.12. Isı üreticisi, ilgili mamul standartlarına ve kural standartlarına; uygun olmak mecburiyetindedir.

9.02.13. Isı üreticisinin yerleştirildiği mahallerdeki duvar ve tavan aralıklarının ölçüleri TS 3818’e uygun olmak şartı ile imalatçı tarafından şart koşulan değerlerin altına düşmeyecektir.

9.02.14. Bakım ve onarım amaçları için brülörün yerinden geri çıkarılması veya yana alınması imkânını verecek, gerektiğinde kapısı da olan, yeterli alanlar mevcut olmalıdır.

9.02.15. Buhar kazanları ve buhar jeneratörlerinin yerleştirileceği hacimler için yetkili kurum ve kuruluşlardan onay alınmalıdır.

9.02.16. Kazan dairelerinde katı, sıvı, gaz yakıt tankı veya depoları bulunmamalıdır.

9.02.17. Kazan dairesi kapıları yanmaz malzemeden ve dışarıya açılacak şekilde yapılmalıdır.

Kazan Dairelerinin Havalandırılması

Havalandırma açıklıkları dış ortama direkt olarak açılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda havalandırma kanallarla yapılacaktır. Mahaller dolaylı olarak havalandırılamaz.

Kanal uzunluğu (yatay ve düşey uzunluklar ile dirsek eşdeğer uzunlukları toplamı) 10 m ve üzerinde ise havalandırma cebri (mekanik) olarak yapılacaktır. Havalandırma kanallarında 90°’lik dirsek eşdeğer uzunluğu 3,00 m., 45°’lik dirsek eşdeğer uzunluğu 1,50 m. ve ızgaralar için eşdeğer uzunluk 0,50 m. alınacaktır. Üst havalandırma, havalandırma bacası ile tabii olarak yapılabilir. Alt havalandırma kanalı brülör seviyesine kadar indirilecektir.

Alt ve üst havalandırmaların her ikisi de tabii veya cebri yapılabilir. Tek başına üst havalandırma cebri olamaz. Alt havalandırma cebri, üst havalandırma tabii olabilir.

Taze hava veya egzoz fanlarının herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda brülörün de devre dışı kalmasını sağlayan otomatik kontrol sistemi kullanılacaktır.

Menfez üzeri dikdörtgen deliklerde kısa kenar en az 10mm olmalıdır. Izgara kafes vb.lerin göz aralıkları en az 10x10mm olmalıdır. Havalandırma için kanatların kullanılması durumunda hesaplamalar için TS 7363 standardı uygulama kuralları dikkate alınacaktır.

Üst ve alt menfezler mümkün olduğu kadar mahallin üst ve alt seviyelerine kısa devre hava akımının engellenmesi için birbirlerinden mümkün olduğunca uzak yerleştirilmelidir. Üst havalandırma menfezi tavandan en fazla 40 cm aşağıda, alt havalandırma menfezi döşemeden en fazla 50 cm yukarıda olacak şekilde açılmalıdır.