a) Tabii Havalandırma

Tabii havalandırmada alt ve üst menfezlerin dış hava ile direkt temas etmesi sağlanmalıdır. Kazan dairesi toprak kotunun altında kalıyor ise havalandırma uygun boyutlarda kanallar ile sağlanmalıdır.

Havalandırma menfez ve kanalları korozyona karşı dayanıklı, kolay yanmayan;  galvaniz, alüminyum, bakır, DKP sac v.b. malzemelerden imal edilebilir (TS 3419). DKP sac kullanılması durumunda menfez ve kanallar antipas üzeri yağlı boya ile boyanacaktır.

Toplam kurulu gücü 1000 kW’a kadar olan kazan dairelerinin havalandırmasında doğrudan dışarı açılan menfezler için yeterli kesit alanı aşağıdaki formüle göre hesaplanmalıdır.

SA                    : Alt havalandırma net kesit alanı  (cm)

F                      : Menfezin geometrisine bağlı katsayı

F = 1                : Uzun kenarı, kısa kenarının 1,5 katından fazla olmayan dikdörtgen

F = 1                : Dairesel

F = 1,2             : Izgaralı

F = 1,1             : Uzun kenarı, kısa kenarının 5 katına kadar olan dikdörtgen

F = 1,25           : Uzun kenarı, kısa kenarının 10 katına kadar olan dikdörtgen

a                      : Menfezin ızgara katsayısı

a = 1                : Izgarasız

a = 1,2             : Izgaralı

∑Qbr                     : Toplam Anma Isıl Gücü (kW)

Toplam kurulu gücü 1000 kW’ın üzerine olan kazan dairelerinin havalandırmasında toplam anma ısıl gücünün her 1 kW’ı için 1,6 m3/h hava ihtiyacı vardır. Buradan hareketle doğrudan dışarı açılan menfez için gerekli kesit alanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

∑Qbr   :Toplam Anma Isıl Gücü (kW)

SA       :Menfez Kesit alanı ( m2 )

Kazan dairelerinde pis hava atış miktarı, toplam anma ısıl gücünün her 1kW’ı için 0,5m3/h olmalıdır. Buradan hareketle pis hava atışı için gerekli menfez kesit alanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

Sü        : Pis Hava Atışı için net kesit alanı ( m2 )

b) Cebri Havalandırma

Tabii havalandırması mümkün olmayan kazan dairelerinin cebri olarak havalandırılması gerekir.

Cebri havalandırma için gerekli en az taze hava ve egzost havası miktarları brüler tipine ve kapasitesine göre aşağıdaki formüllerden hesaplanmalıdır.

  • Üflemeli brülörler için

Alt havalandırma hesabı:

Vhava = Qbr * 1,184 * 3,6              (m3/h)

Sa = Vhava  / ( 3600 * V )               (m2)

V =Kanaldaki hava hızı (m/sn)      5 ile 10 arasında alınmalıdır.

Üst havalandırma hesabı:

VEgzost = Qbr  * 0,781 * 3,6          (m3/h)

SÜ = VEgzost  / (3600 * V ) (m2)

V =Kanaldaki hava hızı (m/sn)      5 ile 10 arasında alınmalıdır.

  • Atmosferik brülörler için;

Alt havalandırma hesabı:

Vhava = Qbr  * 1,304 * 3,6             (m3/h)

Sa = Vhava  / ( 3600 * V )               (m2)

V =Kanaldaki hava hızı (m/sn)      3 ile 6 arasında alınmalıdır

Üst havalandırma hesabı:

VEgzost = Qbr * 0,709 * 3,6           (m3/h)

SÜ = VEgzost  / (3600 * V ) (m2)

V =Kanaldaki hava hızı (m/sn)      3 ile 6 arasında alınmalıdır

Kazan Dairelerinde Elektrik Tesisatı:

Muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesi dışına kazan dairesinin tüm elektriğinin kesilmesini sağlayacak bir ilave tesisat yapılmalıdır.

Cihazlar için gerekli elektrik enerjisinin alınacağı elektrik panosu etanj tipi exproof olmalı, kumanda butonları pano ön kapağına monte edilmeli ve kapak açılmadan butonlarla açma ve kapama yapıla-bilmelidir (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik).

Elektrik dağıtım panosunun kazan dairesi dışında olması durumunda pano ve aksesuarlarının exproof olmasına gerek yoktur.

Brülör kumanda panosu etanj tipi olmalı, ana kumanda panosundan ayırt edilebilecek şekilde ve brülöre yakın bir yere monte edilmelidir. Ana pano ile brülör kumanda panosu arasında çekilecek besleme hattı projede hesaplanmış kesitte ve yanmaz TTR tipi fleksible kablo ile yapılmalıdır.

Aydınlatma sistemi tavandan en az 50 cm aşağıya sarkacak biçimde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde zincirlerle veya yan duvarlara etanj tipi exproof flouresan armatürlerle yapılmalıdır. Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesine girmeden dışarıdan kumanda edebilecek şekilde tüm elektriğin kesilmesini sağlayacak ilave tesisat yapılarak kazan daireleri kontrol altına alınmalıdır.

Her kazan dairesi için özel topraklama tesisatı yapılmalıdır.

Kazan ve kazana ait çelik baca için tek bir topraklama tesisatı yapılması yeterlidir.