ONBİRİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ YAPILAR

MUVAKKAT İNŞAATIN YAPILACAĞI ALANLAR:

MADDE 11.01          

Muvakkat yapı yapılmasına izin verilebilecek taşınmazlar:

11.01.1. İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Kalan Parseller:

İmar planlarında tamamı umumi hizmetlere ayrılan veya kalan parçası plan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.

Bu gibi yerlerden müracaat gününde 5 yıllık imar programına dâhil bulunmayanlarında;  imar planı tatbikatına kadar, sahiplerinin isteği üzerine İlgili Belediye Encümeni’nce muvakkat inşaat veya tesisat yapılmasına izin verilir.

Bu yapının/tesisatın imar planına göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve İlgili Belediye Başkanlığının teklifi de göz önüne alınarak, hangi maksat için yapılıp kullanılabileceği İlgili Belediye Encümenince tayin ve tespit olunur. Mülk sahibi bu maksadın dışına çıkamaz.

11.01.2. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Uyarınca, İmar Yasasının 18. Madde hükümleri Tatbik Olunmadan Normal Şartlarla Yapı İzni Verilemeyen Parseller:

Bu alanlarda parselasyon planlarının yapılması zorunludur. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında; İmar Kanunu’nun 18. maddesi hükümleri uygulanmadan normal şartlarda yapı izni verilemeyen yerlerde, parselasyon planları yapılıp onaylanmadan, kesinleşen parselasyon planlarına göre tapu sicilinde imar planına uygun ada ve imar parselleri oluşmadan uygulama yapılamaz.

Bu işlemler yapılmadan daimi yapı ruhsatı verilemez. Ancak, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 33. maddesi hükümleri uyarınca bu yerlerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni kararı ile muvakkat (geçici) yapı ruhsatı verilebilir.

Şu kadar ki, kamulaştırma işlemini gerektirmeyen ve sadece iki veya daha fazla parselin tevhidini gerektiren durumlarda muvakkat inşaat hükümleri uygulanmaz.

11.01.3. İmar Planlarına Göre Kapanması Gereken Yol ve Çıkmaz Sokak Üzerinde Bulunan Parseller:

İmar planına göre kapanan yollar ve çıkmaz sokaklar üzerinde bulunan veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.

Plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan arsalardan 5 yıllık imar programına dâhil olmayan ve bu yönetmelik hüküm ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlara da muvakkat inşaat izni verilebilir.

11.01.4. 3194 sayılı İmar Yasasının 12. Maddesi uyarınca; İmar Planlarında Gösterilen Cephe Hattından (İmar İstikametinden) Önde Bina Yapılamaz: Bir parselin imar planında tespit edilmiş cephe hattının gerisinde kalan kısmı, plan ve yönetmelik esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa (müstakil bina inşaatına elverişli bulunmuyorsa) beş yıllık imar programı içerisinde olup olmadığına göre İmar yasasının 10. maddesinde belirtilen müddetler içinde, 18. madde hükümleri tatbik edilmediği veya başka bir şekilde halline imkân bulunmadığı takdirde mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine bu gibi arsaların tamamı ilgili idarelerce kamulaştırılır. Kamulaştırma yapılamayan durumlarda istek halinde muvakkat inşaat hükümleri uygulanabilir.

MUVAKKAT İNŞAAT RUHSATININ ŞARTLARI:

MADDE 11.02

11.02.1. Müracaat gününde parselin yer aldığı İmar planının beş yıllık imar programına dâhil edilmemiş olması gereklidir. Beş yıllık imar programına alınmış yerlerde ne geçici ve nede daimi yapı ruhsatı verilemez.

11.02.2. Geçici yapı ruhsatı, üzerinde imar yönetmeliği hükümlerine uygun yapı yapılması mümkün olan parseller için verilebilir. Geçici yapı yapılmak istenen parselin asgari bina cephe ve derinliği şartına haiz bulunması, diğer bir deyişle müstakil bina inşaatına elverişli bir parsel olması gereklidir. Aksi takdirde, ne geçici ve ne de daimi yapı ruhsatı verilemez.

11.02.3. Muvakkat yapıların yükseklikleri tabii zeminden (6.50) m.’yi, inşaat alanı (250) m2.’yi geçmemek, en az bahçe mesafelerini korumak, mümkün mertebe sökülerek başka bir yere nakli mümkün olan malzemeden ve buna müsait bir sistemde inşaa edilmek şartı ile imkan nispetinde mevcut ve mustakbel yol güzergahlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle imar planı tatbikatına kadar, sahiplerinin isteği üzerine belediye encümeni kararı ile muvakkat yapı yapılmasına izin verilebilir.

11.02.4. Bir parselde birden fazla muvakkat yapı izni verilmesi halinde, bu yapıların inşaat alanları toplamı (250.00) m².’den ve yükseklikleri (6.50) m.’den fazla olamaz.

MUVAKKAT İNŞAAT RUHSATININ SÜRESİ:

MADDE 11.03

Muvakkat yapının ruhsat süresi 10 yıldır. Yapı izni verilmeden önce belediye encümeni kararının gün ve sayısının, 10 yıllık müddet için muvakkat inşaat olduğunun ve diğer lüzumlu ölçü ve şartların, tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. Muvakkatlık süresi tapu kaydına şerh verildiği günden başlar.

İmar Planı tatbik olunurken, muvakkat inşaat ve tesisler yıktırılır. On yıl dolmadan yıktırılması veya kamulaştırılması halinde muvakkat bina ve tesislerin Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takdir edilecek bedeli sahiplerine ödenir.

ŞANTİYE BİNALARI

MADDE 11.04

Esas yapıların ruhsatı alınmadan şantiye binası yapılamaz. Şantiye binaları bu yönetmelikte belirlenen ölçülere ve yapı iznine tabi değildir. Şantiye binalarının yeri ve şeklini belediyesi tespit eder.

Şantiye binası asıl inşaata bağlı geçici bir yapı olduğundan asıl inşaatın bitmesi halinde yıktırılması veya taşınması gerekir. Şantiye binalarının yapı ruhsatının geçerli olduğu müddet zarfında şantiye olarak kullanılmaları mümkündür.Esas yapıya yapı kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış olması şarttır.

Büyükşehir Belediyesince yapılan, yaptırılan yapım işlerinde ( yol bakım ve onarım, yol alt- üst yapı inşaatı, metro inşaatı, yapı tesis vb.), müteahhit firmaya veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait şantiye binaları; yapılacağı alan özel mülkiyette ise mülk sahibinin muvafakatı, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda ise ilgili kurumum uygun görüşü alınarak, iş bitiminde kaldırılmak şartı ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili biriminin izniyle yapılabilir.